VIZIJA

„Porodica, čiji su odnosi zasnovani na ljubavi, pripadnosti, razumevanju i uzajamnom poverenju“

MISIJA

Misija Roditeljskog telefona je pružanje savetodavne podrške roditeljima u obavljanju roditeljske uloge, u skladu sa najboljim interesima deteta.

O USLUZI

„Roditeljski telefon“ je savetodavna telefonska usluga za roditelje, odgajatelje i sve druge odrasle koji neposredno brinu o deci i njihovoj dobrobiti. Usluga je kreirana sa ciljem da doprinese osvešćivanju društva o značaju roditeljstva baziranog na ljubavi, poverenju i posvećenosti ovoj ulozi, a ne samo na vaspitanju, odgovornosti, kontroli. Usluga nudi model direktivnog savetovanja za one koji pozovu, što obuhvata razumevanje i poštovanje sagovornika, neosuđivanje, aktivan pristup u razradi teme koja je razlog poziva savetnika, poneku informaciju i upućivanje... Otvoreni smo za sve teme koje se tiču svakodnevnog života i brige o deci, uključujući partnerske odnose, odnose roditelji –deca, izazovne situacije, izazovna dečija ponašanja, roditeljske dileme, roditeljska prava i zaštitu od svih oblika nasilja.

KO SE JAVLJA KAD POZOVETE BROJ?

Naše telefonske savetnice su iskusni stručnjaci u oblasti brige o deci i porodici. Osim bazičnog obrazovanja u oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije prošle su niz dodatnih edukacija koje se odnose na kompetencije direktivnog telefonskog savetovanja i podrške roditeljstvu. Etičnost, znanje i najbolji interes deteta su noseći principi kojima se rukovode u svom radu. Ideja je da se postave fotografije savetnica i klikom na njih da se otvori tekst poruke kojom one opisuju svrhu i značaj savetodavno telefonske podrške roditeljima.

O PILOT FAZI USLUGE:

Projekat „RoditeljskI TELEFON“ treba da kreira, uspostavi, razvije i obezbedi održivost usluge za podršku kvalitetnom roditeljstvu kroz model telefonskog savetovanja za roditelje (opšti cilj). Savetodavnim modelom telefonske podrške treba oznažiti roditelje u pozitivnoj realizaciji njihove kljucne uloge- brige i vaspitanja svoje dece, sa ciljem razvoja zdravog društva i prevencije razvoja dublje problematike i poremecaja porodicne dinamike jacanjem roditeljskih kompetencija (posebni cilj). Razvojem usluge Roditeljski telefon(skr. RODI-TEL) cilj je da se roditeljima pruži strucna podrška i uz empatiju, poverljivost, razumevanje i prihvatanje , ali i davanje direktnih saveta, informacija i edukaciju, obezbedi usmerena podrška ka samostalnom rešavanju problema koji su bili razlog poziva(metodologija).